خدمات

فعالیت های مرکز  تحقیقات تابش

 

مرکز تحقیقات تابش در سه زمینه فعالیت های پژوهشی ، خدماتی – مشاوره ای و آموزشی فعالیت مستمر دارد که اهم آنها عبارتند از :

 

الف فعالیت های پژوهشی

مرکز تحقیقات تابش بعنوان یک مرکز پژوهشی طرحهای پژوهشی کاربردی مختلفی را در زمینه های پایش های محیطی و دزیمتری انجام داده است که اهم این طرح ها در دهه گذشته در جدول زیر نشان داده شده است .

2- اهم طرح های پژوهشی انجام شده در مرکز تحقیقات تابش

 

ردیف

عنوان طرح

تاریخ

همکاران طرح

وضعیت طرح

1

پروژه " بررسی پروفایل غلظت ذرات معلق در هوای شهر شیراز به روش فعال سازی نوترونی "

80-77

بخش مهندسی هسته ای

خاتمه یافته

2

" بررسی مشکلات ایمنی کارگاهها و کارخانه های صنعتی و مراکز درمانی وابسته از نظر حفاظت در برابر پرتوهای یونساز "

80-79

بخش مهندسی هسته ای

خاتمه یافته

3

" بررسی میزان آلودگی هوای کارگاهها – کارخانه های صنعتی استان فارس از نظر میزان ذرات عناصر سنگین "

80-79

بخش مهندسی هسته ای

خاتمه یافته

4

" بررسی مقدار مواد پرتوزای موجود در مصالح ساختمانی مورد استفاده در ایران"

80-78

-------

خاتمه یافته

5

" بررسی مقدار مواد پرتوزا در آب آشامیدنی شهر شیراز "

82-81

شرکت آبفای استان فارس ، سازمان حفاظت محیط زیست و امور حفاظت  در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران

خاتمه یافته

6

" بررسی غلظت مواد پرتوزا در استان فارس و مدلینگ دز حاصل از این مواد در سطح خاک "

84-82

امور حفاظت  در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران

خاتمه یافته

7

" بررسی و ارزیابی حفاظت در برابر اشعه در صنایع نفت و گاز طبیعی "

85-82

امور حفاظت  در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران

خاتمه یافته

8

" اندازه گیری مواد پرتوزا در هوای شهر شیراز از طریق ایجاد یک ایستگاه پایش هوا در مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز  "

84-82

امور حفاظت  در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران

خاتمه یافته

9

" بررسی مقدار مواد پرتوزای موجود در آب چشمه های استان فارس "

84-82

امور حفاظت  در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران

خاتمه یافته

10

" بررسی پرتوگیری خدمه پروازهای هوایی و مقایسه آن با مقادیر استاندارد جهانی   "

85-82

امور حفاظت  در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران

خاتمه یافته

11

" بررسی دز اندامهای حساس ناشی از عکسبرداری های معمول و دیجیتال از دندان "

84-83

------

خاتمه یافته

12

" بررسی و تخمین دز جذب شده پرتوهای ایکس در اندامهای حساس زنان ضمن انجام اسکن های معمول و دیجیتال"

84-83

------

خاتمه یافته

 

 

 

 

 

 

2- مقالات ارائه شده توسط مرکز تحقیقات تابش

 

 

 

 

ردیف

عنوان مقاله های ارائه شده

محل برگزاری

نام کنفرانس ، سمینار

تاریخ برگزاری

ارائه دهندگان

1

بررسی مقدار مواد پرتوزای موجود در مصالح ساختمانی مورد استفاده در ایران و تعیین دز سالانه ناشی از وجود مواد پرتوزا در مصالح ساختمانی فوق

دانشگاه امیر کبیر

اولین کنفرانس کاربردهای فیزیک و علوم هسته ای در پزشکی و صنعت

دی ماه 78

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر حداد

2

The success of implementation of radiation protection laws (RPL) in fars province industries and centers with radiation applications

ژنو-سوئیس

کنفرانس بین المللی حفاظت در برابر اشعه در محیط کار

آگوست 2002

دکتر حداد  ، مهندس مهدی‌زاده

3

بررسی میزان آلودگی هوای کارگاهها – کارخانه های صنعتی استان فارس از نظر میزان ذرات عناصر سنگین

شیراز

دومین کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته ای ایران ،

اردیبهشت 1383

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر حداد

4

تعیین پروفایل غلظت ذرات معلق در هوای شهر شیراز به روشهای فعال سازی نوترونی و جذب اتمی

سازمان محیط زیست تهران

اولین سمینار دستاوردهای تحقیقاتی محیط زیست در برنامه های توسعه در تهران

آبان ماه 79

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر حداد ، مهندس درخشان ، دکتر سهراب پور

5

DETERMINATION OF ABSORBED DOSE OF HEAD IN  RADIOTHERAPY WITH COBALT-60 USING EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ETHODS

 

دانشگاه شیراز

دومین کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته ای در ایران

10-7 اردیبهشت ماه 83

دکتر حداد ، خسروآبادی ،  مهندس مهدی‌زاده

6

بررسی مقدار مواد پرتوزا در منابع مختلف آب آشامیدنی شهر شیراز

دانشگاه شیراز

دومین کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته ای در ایران

10-7 اردیبهشت ماه 83

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان

7

COMPARISON OF X-Ray DOSES to CRITICAL ORGANS FROM CONVENTIONAL RADIOGRAPHY AND DIGITAL IMAGING USING TLD

 

دانشگاه شیراز

دومین کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته ای در ایران

10-7 اردیبهشت ماه 83

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر شهیدی ، درخشان

8

دزیمتری اندامهای حساس  بیماران ضمن CT اسکن اسپیرال  از ناحیه سر ، شکم و لگن با استفاده از TLD و Rando Phantom

دانشگاه شیراز

دومین کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته ای در ایران

10-7 اردیبهشت ماه 83

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان

9

مقایسه اندامهای حساس ضمن عکسبرداری با روشهای مختلف از دندان و با استفاده از TLD و Rando Phantom

بوشهر

کنفرانس هسته ای ایران

5 و 6 اسفند 83

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان

10

Dose distribution in lungs from scattered photons of X-ray mammography imaging

دانشگاه مشهد

کنفرانس هسته ای ایران – مشهد

3و 4 اسفند 84

دکتر رضا فقیهی ، مهندس مهدی‌زاده

11

Radon concentration variation in Shiraz air and its variables

دانشگاه مشهد

کنفرانس هسته ای ایران – مشهد

3و 4 اسفند 84

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر حداد ، اوجی

12

تعیین پرتو گیری پرتو کاران بخش کت لب بیمارستان شهید دکتر فقیهی با استفاده  از سرویس دزیمتری TLD طی سه سال

دانشگاه مشهد

کنفرانس هسته ای ایران – مشهد

3و 4 اسفند 84

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان

13

بررسی مقدار مواد پرتوزای موجود در آب چشمه های استان فارس

دانشگاه مشهد

کنفرانس هسته ای ایران – مشهد

3و 4 اسفند 84

مهندس مهدی‌زاده ، مهندس راستخواه ، درخشان

14

INVESTIGATION OF AN INCIDENT DUE TO ORPHAN SOURCES IN IRAN

Paris – France

Second European IRPA Congress on Radiation Protection  

15-19 May 2006

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر کاردان ، مهندس راستخواه  ، دکتر باباخانی ، مهندس میانچی

15

بررسی حفاظت در برابر اشعه در صنایع نفت و گاز

 

همایش نفت و گاز

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

8-9 آبان  1385

مهندس مهدی‌زاده  ، درخشان

16

Comparison between radioactivity content of shiraz water supplies and spring waters of fars province

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اولین کنفرانس انسان  پرتو و زندگی

8-9 آبان  1385

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان

17

Cardiologists Hand Dose Measurements in Interventional Radiology

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اولین کنفرانس انسان  پرتو و زندگی

8-9 آبان  1385

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان

18

An Investigation of Naturally Occurring Radioactive Materials  (NORM) in Oil and Gas wells in Nar& Kangan and Gachsaran

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اولین کنفرانس انسان  پرتو و زندگی

8-9 آبان  1385

مهندس مهدی‌زاده ،  درخشان ، مهندس فتح آبادی

19

Patient Dose Measurements in Interventional Radiology

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اولین کنفرانس انسان  پرتو و زندگی

8-9 آبان  1385

مهندس مهدی‌زاده  ، درخشان

20

Evaluation of dose equivalent to the people accompanying patients in diagnostic radiology

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اولین کنفرانس انسان  پرتو و زندگی

8-9 آبان  1385

مهندس مهدی‌زاده

21

Radiation Dose to the Hands of personnel Working with Tc-99m in the Routine calibration Procedure and using an Automatic Radioactive Separator (ARS) Device

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اولین کنفرانس انسان  پرتو و زندگی

8-9 آبان  1385

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر علوی

22

Evaluation of absorbed dose to individuals living in Shiraz from Uranium content of Soil using a dose calculator

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اولین کنفرانس انسان  پرتو و زندگی

8-9 آبان  1385

مهندس مهدی‌زاده

23

correlation Th-232 and K-40 Radioactivity content of  Soil in the Fars province and their

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

اولین کنفرانس انسان  پرتو و زندگی

8-9 آبان  1385

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان ، مهندس حافظی

24

Evaluation of Cs-137 level in Soil of Fars province and its correlation with altitude

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اولین کنفرانس انسان  پرتو و زندگی

8-9 آبان  1385

مهندس مهدی‌زاده ، شهرزاددرخشان ، فاطمه نوروزعلیزاده

25

The 1 ST Quality control Program for assessment of the Status of Radiation Protection in Rafsanjan intraoral Radiographic Facilities

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اولین کنفرانس انسان  پرتو و زندگی

8-9 آبان  1385

دکتر مرتضوی ، مهندس مهدی‌زاده

26

Increased Mercury Release From Dental  Amalgam Restorations After Brain Magnetic Resonance Imaging

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اولین کنفرانس انسان  پرتو و زندگی

8-9 آبان  1385

دکتر مرتضوی ، مهندس مهدی‌زاده

27

غلظت گاز رادن به عنوان شاخصی از اغتشاشات جوی ، پایداری و وارونگی هوا در شهر شیراز

دانشگاه اصفهان

کنفرانس هسته ای ایران – اصفهان

16 و 17 اسفند 1385

مهندس مهدی‌زاده ، اوجی ، مستمند

28

مقایسه و تعیین پرتوگیری رحم و تخمدان ها ناشی از Tc-99m در کلیه با سه روش MCNP  و MIRDو TLD

دانشگاه اصفهان

کنفرانس هسته ای ایران – اصفهان

16 و 17 اسفند 1385

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر حداد ، دکتر رضا فقیهی ، دکتر علوی ، صاحب‌نسق

29

برآورد پرتوگیری ناشی از غلظت رادن توسط افراد ساکن در شیراز توسط دو نرم افزار محاسب دز

دانشگاه اصفهان

کنفرانس هسته ای ایران – اصفهان

16 و 17 اسفند 1385

مهندس مهدی‌زاده ، سینا ، یوسف‌زاده ، زه‌تابیان

30

بررسی اجرای پروتکل های فیزیک بهداشت در دستگاههای CT اسکن در سطح استان فارس

یزد

کنفرانس هسته ای ایران

1386

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر رضا فقیهی

31

بررسی دز مؤثر ارگان های بدن در CT معمولی ، اسپیرال ، دوال اسپیرال با اندازه گیری CTDI و ...

یزد

کنفرانس هسته ای ایران

1386

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر رضا فقیهی ، دکتر دیوبند ، مهندس خسروی

32

بررسی قابلیت کاهش غلظت رادن توسط دو کانی بنتونیت و زئولیت

یزد

کنفرانس هسته ای ایران

1386

دکتر مرتضوی ، مهندس مهدی‌زاده ، زه‌تابیان ، سینا ، اوجی

33

بررسی اثر اپلیکاتور بر ایجاد ناهمسانگردی در اطراف چشمه براکی‌تراپی سزیم – 137 سلکترون توسط شبیه سازی مونت کارلو و دزیمتری TLD

یزد

کنفرانس هسته ای ایران

1386

دکتر رضا فقیهی ، دکتر میگونی ، مهندس مهدی‌زاده ، دکتر مصلح شیرازی ، سینا

34

Survival adaptive response in rats induced by some common radiographic procedures

بوداپست – مجارستان

6 th LOWRAD meeting

October 2007

دکتر مرتضوی ، مهندس مهدی‌زاده ، گنجعلیخان ، نیک‌فرجام ، درخشان ، نوروزعلیزاده

35

A survival on radon reduction efficiency of zeolite and bentonite in a chamber with artificially elevated radon concentration

بوداپست – مجارستان

6 th LOWRAD meeting

October 2007

دکتر مرتضوی ، مهندس مهدی‌زاده ، زه‌تابیان ، سینا ، اوجی ، درخشان

36

Evaluation of dose equivalent of the people accompanying patients in diagnostic radiology using MCNP4C MONTE CARLO code

بوداپست – مجارستان

6 th LOWRAD meeting

October 2007

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر رضا فقیهی ، سینا ، زه‌تابیان

37

Evaluation of dose to the fetus in pregnant woman undergoing diagnostic radiology using MCNP4C MONTE CARLO code and TL dosimetry

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر رضا فقیهی ، زه‌تابیان ، سینا ، درخشان  ، نیلی

38

A survey of occupational radiation protection practices at interventional radiology departments in Shiraz

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، قوانینی ، سلیمی ، مصطفایی ، برادران ، قه‌فرخی

39

Knowledge assessment of nuclear medicine workers in Shiraz about radiation protection provisions and programs

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر علوی

40

Evaluation of performance of safety standards for radiation protection in nuclear medicine at Shiraz , Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان ، دکتر علوی  ، اسدیان ، واحددهکردی

41

Comparison between radioactivity content of Shiraz water supplies and spring waters of Fars province , Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان

42

CT Scan Radiographers knowledge on radiation protection principles and their utilization in Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

انتظارمهدی ، مهندس مهدی‌زاده

43

Radiation protection of mammography division in Shiraz

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، فرشادی ، سیاوش‌پور ، برادران

44

Measurments of cosmic radiation dose at a flight connecting Shiraz airport

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان ، اوجی ، زه‌تابیان

45

Variation of Rn-222 concentration with meterological variables in Shiraz , Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، اوجی

46

An investigation of Norm & Tenorm concentration in oil and gas of two province of Iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان ، فتح‌آبادی

47

Steady state and long term relation of temperature relative humidity , air flow , ventilation rate with radon transport in houses : analyze simulation and experimental measurments

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

دکتر حداد  ، مهندس مهدی‌زاده ، میلاد برادران ، حکیم داوود ، حمیدرضا برادران

48

Indoor radon monitoring in Iran using passive and active measurment

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

دکتر حداد ، مهندس مهدی‌زاده ، حکیم داوود ، برادران

49

Determining optimized activation of neutron emitter source (Pu-Be) by thin foil of 117In at different distances from source with MCNP-4C simulation

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

دکتر رضا فقیهی

50

Estimation organ doses for computed tomography (CT) using Monte Carlo and experimental methods in Fars province of Iran

دبی

کنفرانس بین المللی Medical Physics

1387/01/25

اولیایی ، دکتر رضا فقیهی - مهندس مهدی‌زاده ، صفی‌قلی ، دکتر دیوبند ، مهندس فضیلت‌معدلی ، مهدوی

51

Evaluation of applicator and inactivate pellet purturbing effect on dose distribution of low dose rate selectron Cs-137 brachytherpy seed

دبی

کنفرانس بین المللی Medical Physics

1387/01/25

سینا ، دکتر رضا فقیهی ، دکتر میگونی ،  مهندس مهدی‌زاده - دکتر مصلح شیرازی

52

Calculation of TG-43 dosimetry parameters of Cs-137 selectron / LDR brachytherapy source by MCNP4C code

دبی

کنفرانس بین المللی Medical Physics

1387/01/25

سینا ، دکتر رضا فقیهی ، دکتر میگونی ، مهندس مهدی‌زاده - دکتر مصلح شیرازی

53

کنترل کیفی دستگاههای تصویربرداری شهرستان شیراز

ایران

ششمین کنگره انجمن علوم پرتونگاری

1387/02/05

مهندس مهدی‌زاده ، درخشان ، مهندس فضیلت‌معدلی

54

بررسی روند اجرای استانداردهای حفاظت در برابر پرتو بخش های پزشکی هسته ای شیراز

ایران

ششمین کنگره انجمن علوم پرتونگاری

1387/02/05

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر علوی ، درخشان ، مهندس فضیلت‌معدلی

55

The effects of internal wall covering materials on indoor radon concentration in houses in Iran

پرتقال

Lowrad 2009

2009

دکتر رضا فقیهی ، اوجی

56

Measurement of the entrance skin dose (ESD) due to imaging the neonate in ICU units of several hospitals in Iran

برزیل

Lowrad 2009

2009

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر رضا فقیهی ، نوروزعلیزاده

57

Investigation of the effects of different parameters on ESD to premature infants undergoing diagnostic radiology using MCNP4C code

برزیل

Lowrad 2009

2009

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر رضا فقیهی ، سینا ، نوری‌زاده ، نوروزعلیزاده ، زینلی ، کامیاب ، آقولیان ، خردمدل ، نمازی ، حیرانی ، مشک‌ریز ، ماهانی ، شریف‌زاده

58

Radiation dose to premature infants in neonatal intensive care unit in Iran

آلمان

Medical Physics and Biomedical Engineering

2009

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر رضا فقیهی ، نوروزعلیزاده

59

Calculation of the radiation dose to premature infants undergoing diagnostic radiology using MCNP Monte Carlo code

آلمان

Medical Physics and Biomedical Engineering

2009

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر رضا فقیهی ، نوروزعلیزاده

60

Impact of applicator and dummy pellets on the TG43 parameters of selectron Cs-137 source

آمریکا

AAPM 2009

2009

سینا ، دکتر رضا فقیهی ، دکتر مصلح شیرازی ، مهندس مهدی‌زاده ، دکتر میگونی

61

The effects of internal wall covering materials on indoor radon concentration in houses in iran

پرتقال

کنفرانس هفتمین گردهمایی اثرات دُزهای پایین

1387/09/08

دکتر رضا فقیهی ، برادران ، حکیم داوود ، کرمی ، اوجی

62

کنترل کیفی دستگاههای تصویربرداری شهرستان شیراز

یزد

کنفرانس هسته ای

1387/12/01

مهندس مهدیزاده ، درخشان ، فضیلت معدلی ، رنجبر ، حاجی زاده

63

بدست آوردن طول و قطر بهینه کولیماتور چشمه Am-Be در گیج صنعتی رطوبت سنج کک به روش FNGT و شبیه سازی مونت کارلو

یزد

کنفرانس هسته ای

1387/12/01

صفی قلی ، دکتر رضا فقیهی ، حسینی

64

بررسی و بهینه سازی مشخصات ضخامت هدف یک چشمه الکترونی براکی تراپی مینیاتوری به کمک روش مونت کارلو

یزد

کنفرانس هسته ای

1387/12/01

صفی قلی ، دکتر رضا فقیهی ، دکتر حداد ، دکتر سلیمانی میگونی

65

تعیین خصوصیات دزیمتری چشمه پالادیوم – 103 مدل Pd-1 بر اساس پروتکل TG-43 توسط کد MCNP4C

یزد

کنفرانس هسته ای

1387/12/01

دکتر رضا فقیهی ، زه‌تابیان ، سینا ، کارگران

66

بررسی وابستگی GVF به درصد شوری آب در جریان های چند فازی با استفاده از چشمه Am در لوله های نفتی به کمک کد مونت کارلو و مقایسه آن با داده های تجربی

یزد

کنفرانس هسته ای

1387/12/01

صفی قلی ، دکتر رضا فقیهی ، حسینی

67

شبیه سازی CT اسکن صنعتی و الگوریتم تصحیح خطای Beam Hardening

یزد

کنفرانس هسته ای

1387/12/01

محرابی ، علیپور ، دکتر رضا فقیهی ، دکتر نعمت‌اللهی ، دکتر موافقی ، مهندس مهدی‌زاده

68

مقایسه و تعیین پرتوگیری رحم و تخمدان ها ناشی از سیستم ادراری در اسکن قلب با دو روش : اندازه گیری با TLD و روش محاسباتی MIRD

یزد

کنفرانس هسته ای

1387/12/01

صاحب نسق ، مهندس مهدی‌زاده ، دکتر حداد ، دکتر علوی

69

ارزیابی پرتوگیری انگشتان دست پرتوکاران بخش پزشکی هسته ای بیمارستان نمازی شیراز ضمن آماده سازی Tc-99m

دانشگاه اصفهان

کنفرانس هسته ای ایران – اصفهان

16 و 17 اسفند 1385

مهندس مهدی‌زاده ، نظیفی فرد ، درخشان

70

بررسی روند اجرای استانداردهای حفاظت در برابر پرتو بخشهای پزشکی هسته‌ای شهر شیراز

شیراز

ششمین کنگره انجمن علوم پرتونگاری ایران

5 و 6 اردیبهشت 87

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر علوی اسدیان ، نوری‌زاده واحد ، درخشان ، فضیلت معدلی

71

کنترل کیفی دستگاههای تصویر برداری شهرستان شیراز

شیراز

ششمین کنگره انجمن علوم پرتونگاری ایران

5 و 6 اردیبهشت 87

رنجبر ، درخشان ، مهندس مهدی‌زاده ، حاجی‌زاده ، فضیلت معدلی

72

Tc-99m in the routine calibration procedure and using an automatic radioactive separator device

رومانی

IRPA Regional Congress

24-28 September 2007

مهندس مهدی‌زاده و نظیفی

73

مقایسه پرتوگیری اندامهای حساس در CT اسکن سر و شکم – لگن با روش TLD و اندازه گیری CTDI

یزد

کنفرانس هسته ای

1387/12/01

مهندس مهدی‌زاده ، دکتر رضا فقیهی ، دکتر فرشاد فقیهی ، علیایی ، درخشان ، فضیلت معدلی ، مهدوی ، دکتر دیوبند ، خسروی

 

 

 
   
   

     3- اختراع یا اکتشاف ثبت شده

 

 

ردیف

عنوان

نام مخترعین یا صاحب اثر

تاریخ ثبت

محل ثبت

1

دستگاه جدا کننده خودکار رادیو ایزوتوپ مایع

مهندس مهدی زاده – محمد نظیفی فرد

6/12/84

 اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی 

 

 

 

 

 

      4- مقالات علمی ثبت شده در مجلات علمی معتبر

 

 

 

ردیف

عنوان مقاله

اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت

نام مجله

شماره مجله

تاریخ انتشار

1

بررسی اثر دزیمتریک ذرات باردار ثانویه ضمن تولید نوترون سریع با شتاب دهنده‌ها

دکتر هوشنگ محمدی ، مهندس سیمین مهدی‌زاده

Int.J.Appl.Rad.Isot

32

1981

2

تعیین مقدار 232Th و پرتوزایی آن در تعدادی از توری های روشنایی وارداتی به ایران

دکتر هوشنگ محمدی ، مهندس سیمین مهدی‌زاده

Health Physics

44

1983

3

بررسی چگونگی ارائه سرویس دزیمتری فیلم بج در ایران در طول سه سال متمادی

دکتر هوشنگ محمدی ، مهندس سیمین مهدی‌زاده ، شهرزاد درخشان

Iranian J. of Nucl.Medicin

3

1995

4

Impact of different pollutant sources on shiraz air pollution using SPM elemental analysis

دکتر کمال حداد ، مهندس سیمین مهدیزاده ، دکتر سهراب پور

Enviromental International , ELSEVIER, Science direct

29

2003

5

Total absorbed dose of critical organs in mammography assessment and comparison Monte-Carlo method and TLD

دکتر رضا فقیهی ، مهندس سیمین مهدی‌زاده ، دکتر حداد

Biomedizinische Technik

50

2005

6

Analysing an accident related to orphan source including dose assessment

مهندس عبداله میانجی ، مهندس راستخواه ، دکتر کاردان ، مهندس سیمین مهدی زاده ، دکتر باباخانی

Radiation Protection Dosimetry

----

2006

7

Neutron Flux Distribution of the Pu-Be Source and its Simulation by  the MCNP –4C  Code

دکتر فرشاد فقیهی ، مهندس سیمین مهدی‌زاده ، دکتر حداد

Int. Journal of Modern Physics-E

15

2006

8

Indoor Radon Monitoring in Northern Iran using Passive and Active Measurements

دکتر کمال حداد ،

مهندس سیمین مهدی‌زاده

Journal of Environmental Radioactivity

95

2007

9

Cardiologists Hand Dose Measurements in Interventional Radiology

مهندس سیمین مهدی‌زاده

محمد علی اورنگی

شهرزاد درخشان

Asian J.Exp.Sci

21

2007

10

Patient Dose Measurements in Interventional Radiology

مهندس سیمین مهدی‌زاده

محمد علی اورنگی

شهرزاد درخشان

Asian J.Exp.Sci

21

2007

11

Development of an economical radon-resistant construction technique that is applicable national radon reduction programs

دکتر مرتضوی  ، مهندس سیمین مهدی‌زاده

International Journal of Low Radiation

6

2008

12

Evaluation of dose equivalent to the people accompanying patients in diagnostic radiology using MCNP4C

مهندس سیمین مهدی‌زاده - دکتر رضا فقیهی – شهرزاد درخشان

International Journal of Low Radiation

6

2009

13

Impact of applicator and dummy pellets on the TG43 parameters of selection Cs-137 source

دکتر رضا فقیهی ، دکتر مصلح شیرازی ، مهندس سیمین مهدی زاده ، دکتر میگونی

Med. Phys.

36

2009

14

Investigation of pagat Gel dosimeter application in low dose rate brachytrapy by determination of TG-43 parameters of selection Cs-137 source

دکتر رضا فقیهی ، دکتر میگونی ، دکتر مصلح شیرازی ، مهندس سیمین مهدی زاد ه

Med. Phys. Volume 36

36

2009

 
 
   
   
   

3- پایان نامه هایی که تاکنون با همکاری مرکز تحقیقات تابش انجام شده یا در دست انجام است

 

 

 

ردیف

نام دانشجو

موضوع پایان نامه

وضعیت پایان نامه

1

علی خسروآبادی

تعیین دز جذب شده سر در رادیوتراپی با کبالت- 60 با روشهای محاسباتی تجربی

خاتمه یافته

2

شاهین شکوهی

طراحی و ساخت کارت واسطMCA با نرم افزار پشتیبانی کننده

خاتمه یافته

3

حسن نادری

تعیین میزان پرتوزایی عناصر پرتوزا در آبهای آشامیدنی شیراز و محاسبه دز حاصل از این عناصر

خاتمه یافته

4

مهدی خانی

بررسی وضعیت چشمه پلوتونیوم ..برلیوم دانشگاه شیراز از نظر طیف نوترونهای حرارتی با روشهای تجربی و محاسباتی

خاتمه یافته

5

اکرم محمدی

بررسی پرتوگیری بیماران ضمن انجام ماموگرافی به روشهای تجربی و محاسباتی

خاتمه یافته

6

ماندانا مظاهری

تعیین رابطه کمی و کیفی بین عناصر آلاینده در ذرات معلق هوای شهر شیراز و بررسی روابط متقابل آنها با استفاده از روشهای شبیه سازی با تکنیک شبکه عصبی

خاتمه یافته

7

علی اکبر علیایی

اجرای پروتکلهای فیزیک بهداشت در تصویربرداری CT و تعیین دز اضافی ارگانهای حساس ناشی از عدم رعایت این پروتکلها در بیمارستانهای مختلف استان فارس

خاتمه یافته

8

امین  صاحب نسق

مقایسه و تعیین پرتوگیری رحم و تخمدان ها در اسکن قلب Tc-99m در بخش پزشکی هسته ای با دو روش TLD و شبیه سازی MCNP و برآورد ریسک حاصل

خاتمه یافته

9

محمد رضا حکیم داوود

بررسی غلظت مواد پرتوزا در هوای شهر شیراز

خاتمه یافته

10

وحید مسلمی

طراحی درمان براکی تراپی بر اساس تصاویر CT و شبیه سازی مونتکارلو

خاتمه یافته

11

صدیقه سینا

شبیه سازی و اندازه گیری پارامترهای دزیمتری چشمه سزیم – 137  براکی تراپی  بر اساس پروتکل TG-43 به کمک TLD و شبیه سازی مونت کارلو

خاتمه یافته

12

علی علویان قوانینی

بررسی اثر بلندمدت تابش گاما بر حساسیت عروق خونی به NO

خاتمه یافته

13

زهرا سیاوش پور

بررسی عملکرد یک نرم افزار طراحی درمان براکی تراپی توسط شبیه سازی با روش مونت کارلو ، اندازه گیری با TLD و مقایسه با نرم افزار PLATO

خاتمه یافته

 

 

 

 

 

 

 

ب - فعالیتهای خدماتی :

 

 

            مرکز تحقیقات تابش در طول 29 سال سابقه فعالیت مستمر خود ، خدمات متعددی را در زمینه حفاظت در برابر اشعه به پرتوکاران استان فارس ارائه نموده است که اهم این خدمات در جدول زیر ذکر شده است .

 

 

 

 

ردیف

خدمات ارائه شده

واحد متقاضی

1

بازرسی و ردیابی اشعه

کلیه مراکز پرتوتشخیصی در سطح شیراز ، استانهای فارس و بوشهر در سال 1387 ، 1388 و 1389

2

کنترل کیفی دستگاههای مولد اشعه ایکس

بیمارستان علی اصغر (ع) ، بیمارستان شهید فقیهی

3

ارائه مشاوره در زمینه حفاظت در برابر اشعه

شرکت کارست ، وزارت نیرو ، پالایشگاه شیراز ، پتروشیمی شیراز ، صنایع الکترونیک ، مراکز پزشکی

4

جمع آوری پسمانهای رادیواکتیو

بیمارستان نمازی ، آزمایشگاه جهاد دانشگاهی ، آزمایشگاه فارابی ، آزمایشگاه دانشمند ، آزمایشگاه پاستور ، آزمایشگاه حسینی نژاد ، آزمایشگاه سعادت ، آزمایشگاه بقراط ، آزمایشگاه تشخیص طبی درمانگاه حمزه فسا ، آزمایشگاه دکتر ملائی و دکتر پیشوا در کازرون

5

صدور مجوز حمل چشمه های رادیواکتیو با هواپیما

پالایشگاه شیراز و مجتمع پتروشیمی شیراز

6

طراحی و محاسبه حفاظ گذاری

بیمارستان نمازی ، بیمارستان ام . ار. آی ، بیمارستان شهید دکتر فقیهی ، بیمارستان دکتر بهشتی ، بیمارستان حافظ ، دانشکده دندانپزشکی ، بیمارستان چمران ، بیمارستان مادر ، بیمارستان قطب الدین ، کلینیک دندانپزشکی

7

محاسبه پرتوگیری جنین

در چندین مورد

8

جمع آوری چشمه های رادیواکتیو پراکنده و بلا استفاده

از  سطح دانشگاه شیراز و بعضی از واحدهای غیر دانشگاهی

9

ارائه سرویس دزیمتری فیلم بج

از سال 1367 الی 1369

10

ارائه سرویس دزیمتری TLD

بخش قلب بیمارستان شهید فقیهی طی سالهای ..................

 

 

 

 

 

 

 

ج- فعالیتهای آموزشی

 

            با توجه به امکانات آزمایشگاهی وسیع مرکز تحقیقات تابش این مرکز هر ساله دروس آزمایشگاهی مورد نیاز دانشجویان بخش مهندسی هسته ای در دو گرایش راکتور و پرتوپزشکی در واحد شیراز و واحد بین المللی قشم را به شرح زیر ارائه می نماید :

 

1- آز – فیزیک هسته ای           2- آز – دزیمتری           

 

     ضمناً این مرکز می تواند آزمایشگاههای مورد نیاز سایر واحدهای دانشگاه شیراز را مانند آز- زیست پرتوی و آز- اتورادیوگرافی را ارائه نماید .

 

      

 

 

 

 

 

سایر فعالیتها

 

 

 

      الف - برگزاری نمایشگاه

 

 

 

1- شرکت فعال در نمایشگاههای هفته پژوهش که هرساله توسط دانشگاه شیراز و یا وزارت علوم برگزار می گردد .

 

     2- در سال 1383 دومین کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته ای در بخش مهندسی هسته ای دانشگاه شیراز برگزار گردید. در برگزاری این کنفرانس مرکز تحقیقات تابش همکاری نزدیکی با بخش مهندسی هسته ای داشت از جمله در طول برگزاری این کنفرانس نمایشگاه NUCTECH-2004 توسط این مرکز ارائه گردید .

 

 

 

 

 

    ب - برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارها

 

 

 

 

ردیف

عنوان کارگاهها

تاریخ و محل برگزاری

1

دزیمتری ، آشکارسازها و حفاظت در برابر اشعه

10-7 اردیبهشت ماه 1383

دانشگاه شیراز

2

سیستم های تصویربرداری و درمان پزشکی

10-7 اردیبهشت ماه 1383

دانشگاه شیراز

3

روشهای تست مخرب

10-7 اردیبهشت ماه 1383

دانشگاه شیراز

4

کاربرد تکنیک های هسته ای در کشاورزی

10-7 اردیبهشت ماه 1383

دانشگاه شیراز

5

اولین سمینار دو سالانه تخصصی حفاظت در برابر اشعه و رادیوبیولوژی در ایران

10 و 11 آبان 1385 دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز

6

دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی

سال 1386

سال 1387

7

دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه صنایع پرتو نگاری (صنعتی)

سال 1388

8

دوره بازآموزی حفاظت در برابر اشعه ویژه صنایع پرتونگاری

سال 1388

9

دوره آموزش کدهای محاسباتی MCNP

سال 1388

10

دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی

سال 1389

11

دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی پرتونگاری

سال 1389

12

دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی غیر پرتونگاری

سال 1389

13

دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری دندان

سال 1389

14

دوره بازآموزی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز صنعتی پرتونگاری

سال 1389